Aggettivi comparativi e superlativi irregolari

schema dei comparativi e superlativi degli aggettivi irregolari,più quelli con vari significati (agathos,kakos,etc..) (1 pagine formato doc)

Appunto di lallina
Aiscros aiscriwn aiscistos Aiscros aiscriwn aiscistos Ecqros ecqriwn ecqistos Kakos kakiwn kakistos Kalos kalliwn kallistos Makros masswn mhkistos Oligos oleizwn oligistos Radios rawn rastos Mikros meiwn mikrotatos Baqus baqiwn baqistos Bradus Bracus Glukus Hdus Polus pleiwn pleistos Elacus elasswn elacistos Kratus kpeisswn kratisos Megas meizwn megistos Tacus qasson tacistos Agaqos ameinwn Areiwn aristos Beltiwn beltistos Kreisswn kratistos Lwwn lwstos Ferteros fertatos Kakos kakiwn kakistos Ceiron ceiristos Hsswn hkista Ex escatos -aiteros aitatos: palaios geraios okolaios eudios hsucos idios isos mesos opqrios oyios plhsios prwios filos -esteros estatos eudaimon...
afqonos...
-isteros istatos arpax... klepths... lalos... -ousteros oustatos aplous eunous kakonous